Nieuws

Eesti Vabariigi Põhiseadus
Võlaõigusseadus IV. Kommenteeritud väljaanne (896 lk. Koostajad: P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi, K. Sein . VÕS kommentaaride neljas raamat hõlmab 8.-10

VÕLAÕIGUSSEADUS II KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: Villu …
Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne book. Read reviews from world’s largest community for readers. Võlaõigusseaduse kommentaaride esimene osa ilm

RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND
võs kommenteeritud väljaanne Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne (2020) Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Karin Sein. Tegemist on võlaõigusseaduse kommentaaride kordusväljaandega, mis hõlmab kindlustuslepingu (4. osa), toetamislepingute (5. osa), kompromissilepingu (6. osa), seltsingulepingu (7. osa) ning teenuste osutamise lepingutest (8. osa) peatükkide 35–39

VÕLAÕIGUSSEADUS II KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: Villu …
1. osa ÜLDOSA 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse kohaldamine (1) Käesoleva seaduse üldosas sätestatut kohaldatakse kõikidele käesolevas seaduses või muudes seadustes nimetatud lepingutele, muu hulgas töölepingule, ja muudele mitmepoolsetele tehingutele, samuti lepingutele, mida ei ole küll seaduses nimetatud, kuid mis ei ole seaduse sisu ja mõttega vastuolus, samuti võlasuhetele

Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne (2016)
Vääramatu jõud on defineeritud võlaõigusseaduse (edaspidi VÕS) § 103 lõikes 2. Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Juridica International
võs kommenteeritud väljaanne Võlaõigusseadus. I, Üldosa ([paragrahvid] 1-207) : kommenteeritud väljaanne Koostaja: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Kujundaja: Jaana Kool

üüri- või rendileping - Naistekas
võs kommenteeritud väljaanne Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne, 1063 lk - ilm. 2016. Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Karin Sein. Autorid: Paul Varul

TÖÖLEPINGU SEADUS Selgitused töölepingu seaduse juurde
Riigikohus on oma otsuses (RKPJKo 23.03.1998, 3-4-1-2-98) märkinud, et kõik maksuõigussuhte kohustuslikud elemendid – maksumaksja, maksu objekt, maksumäär, maksu saaja, maksu tasumise kord ja tähtpäev – peavad olema kindlaks määratud seaduses.Maksuõigussuhte fakultatiivne element mak­susoodustus peab (juhul kui seda soovitakse rakendada) samuti olema sätestatud seaduses.

RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND
Samuti on tehtud kohati viiteid erialakirjanduses „VÕS. Kommenteeritud väljaanne III“ avaldatud kommentaaridele. Kus võimalik ja vajalik, tehakse kommentaarides viiteid ka kohtulahenditele. Riigikohtu poolt antud suuniste järgmine on alamate astmete kohtutele kohustuslik.

ETIS - Pakettreisilepingu sätete (VÕS-i §-id 866-882
KÄIBEMAKSUSEADUS . Rahandusministeeriumi kommentaaridega. Seisuga 1. jaanuar 2017. KÄIBEMAKSUSEADUS 1. Rahandusministeeriumi kommentaaridega 1. Sissejuhatus 2

TÖÖLEPINGU SEADUS Selgitused töölepingu seaduse juurde
võs kommenteeritud väljaanne liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse VÕs-s käsunduslepingu ülesütlemise kohta sä-testatut (äriseadustiku § 309). seetõttu ei saa juhatuse liikmega näiteks kokku leppida, et talle kohaldatakse tls-st tulenevat ülesütlemise regulatsiooni. Riigikohus on leidnud, et seadus ei keela juhatuse või nõukogu liikmel teha samas äri-

Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne by Paul Varul
võs kommenteeritud väljaanne Vt ka VÕS II kommenteeritud väljaanne lk 283. Teemaalgatajale - olenevalt sellest, kas töökoda on tegelikult lihtsalt tühi äriruum, kus võite teha ise mistahes äritegevust, vüi on see kindlale eesmärgile suunatud töötuba juba koos seadmetega jms - selelst sõltub, kas lepingule kohalduvad VÕSi üüri- või rendilepingu sätteid.

Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne - Apollo
Pakettreisilepingu sätete (VÕS-i §-id 866-882) kommentaar. Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi (Toim.). Võlaõigusseadus: kommenteeritud väljaanne.