Nieuws

Tähtajalise üürilepingu lõpetamine - juristaitab.ee

Tähtajalise töölepingu võib sõlmida vaid mõjuval põhjusel oma iseloomult ajutise töö tegemise ajaks, näiteks töömahu ajutise suurenemise tõttu, hooajaliste tööde tegemiseks või äraoleva töötaja asendamiseks. Järelikult peab tähtajalise töölepingu sõlmimise ajal olema teada, et lepingus ette nähtud töö lõppeb.

tähtajalise töölepingu lõpetamine - juura.ee

tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega Lepingu lõpetamine ülesütlemisega toimub lepingute puhul, mis eeldavad püsivate või korduvate kohustuste täitmist (üürileping, rendileping). Selliseid lepinguid nimetatakse kestvuslepinguteks. Ülesütlemise alus sõltub sellest, kas on tegemist tähtajatu või tähtajalise kestvuslepinguga.

Töölepingu ülesütlemine katseajal - Tööelu.ee

tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega Tähtajalise üürilepingu lõpetamine. 08 Mai 2017, 18:51 kui Leping lõpeb enne punktis 2.7 nimeatatud tähtaega erakorralise üles ütlemise tõttu ning Üürileandjal puuduvad Lepingu ennetähtaegsel lõppemisel Lepingust tulenevd nõuded Üürniku vastu, tagastab Üürileandja …

Tähtajaline tööleping: tähtaeg, tingimused, lõpetamise

tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega Selgub, et teil puudub ka see võimalus töösuhte lõpetamiseks enne tähtaja saabumist. Selgitan, et nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu võib töötaja erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg 3 alusel tema isikust tulenevatel põhjustel.

tähtajalise lepingu lõpetamine enne tähtaja möödumist?

tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega tähtajalise lepingu lõpetamine aktuaalne 13. veebruar 2013, tähtajalist töölepingut ei saagi ilma väga mõjuva põhjuseta enne tähtaega lõpetada, välja arvatud kellegi asendamiseks sõlmitud leping. Töölepingu korraline ülesütlemine (2) Töötaja ei või tähtajalist …

Tähtajalise ja tähtajatu töölepingu lõpetamine - Sekretar

§ 132. Tähtajalise töölepingu lõpetamise erisus. Enne 2009. aasta 1. juulit sõlmitud tähtajalise töölepingu lõpetamisele kohaldatakse töölepingu seaduses tähtajatu töölepingu lõpetamise kohta sätestatut. § 133. Tööraamatu üleandmine

Tööõiguse põhimõisted: tähtajalised töölepingud – HTM

tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega Töölepingu lõpetamine poolte kokkuleppel; Töölepingu ülesütlemine; Tööandja peab töölepingu ülesütlemist katseajal põhjendama ehk nimetama põhjused, miks töötaja ei sobi tegema kokkulepitud tööd. Tööandja ja töötaja võivad katseaja jooksul öelda üles nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu

Töölepingu seadus – Riigi Teataja

tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega Tähtajalise ja tähtajatu töölepingu lõpetamine. Lugeja küsib: Soovin kiirelt töökohta vahetada. et teil puudub ka see võimalus töösuhte lõpetamiseks enne tähtaja saabumist. Selgitan, et nii tähtajalise kui ka tähtajatu töölepingu võib töötaja erakorraliselt üles öelda TLS § 91 lg 3 alusel tema isikust tulenevatel

Töölepingu seadus – Riigi Teataja

tähtajalise töölepingu lõpetamine enne tähtaega Tähtajalise töölepingu ülesütlemise erisus Enne 2009. aasta 1. juulit sõlmitud tähtajalise töölepingu ennetähtaegsele ülesütlemisele pärast 2009. aasta 1. juulit kohaldatakse töölepingu seaduses tähtajatu töölepingu ülesütlemise kohta sätestatut. [RT I 2009, 36, 234 - jõust. 01.07.2009] § 133.

Tähtajalise ja tähtajatu töölepingu lõpetamine

Nimelt mind ikkagi veel huvitab selle küsimuse juriidiline pool:olen töötanud mitmeid aastaid käsunduslepingu alusel.Käsundusleping on sõlmitud iga kvartali lõpust uuesti päevagi vahele jätmata.Nüüd seis selline,et teenuse saajaga (puudega inimene) on tekkinud lahkarvamusi selle teenuse töös,(isiklik abistaja)ja soovib enne lepingu tähtaja möödumist lepingu lõpetada