Nieuws

Liiklusseadus - Voog website building platform

Patenti, kaubamärki, tööstusdisainilahendust, kasulikku mudelit, sorti, mikrolülituse topoloogiat, mootorsõidukit ja õhusõidukit, mis on kantud registrisse, mille andmed on avalikud ja mille pidamine on reguleeritud seadusega sätestatud korras, võib koormata registerpandiga selliselt, et isikul, kelle kasuks registerpant on seatud, on

täiendavalt LR - Õiguskantsler

sõiduki avalikud andmed
Riigihangete register pakub innovaatilist töökeskkonda hankijatele riigihangete korraldamiseks ning pakkujatele riigihangetel osalemiseks. Registrist leiab iga huviline infot avaldatud hangete, sõlmitud lepingute ja esitatud vaidlustuste kohta.

Images of Sõiduki Avalikud Andmed

sõiduki avalikud andmed
Need andmed ei viita konkreetsele sõidukile ja ei moodusta osa pakkumisest. Need väärtused ei pruugi ühtida igapäevasel sõitmisel saavutatavate tulemustega. Lisavarustus, sõiduki seisukord, sõidustiil ja mittetehnilised tegurid nagu ilmaolud võivad tegelikke tulemusi mõjutada.

Sõiduki ajaloo kontroll. Avalikud registrid. - Biker.ee foorum

Sõlmi alati kirjalik ostu-müügileping, kus on fikseeritud auto müüja, hind, sõiduki andmed, lisavarustus ja seisukord, läbisõidu näit. Lisaks tuleks lepingusse kirja panna kõik, milles oled müüjaga kokku leppinud.

Sõiduki olulised andmed - UNIC-MOTO

Sõiduki vastutav kasutaja Vastutav kasutaja on ka Eestis elamisluba mitteomava füüsilise isiku või Eestis registreerimata juriidilise isiku poolt määratud ja liiklusregistrisse kantud esindaja, kes on Eesti kodanik, Eestis elamisloa saanud füüsiline isik või Eestis registreeritud juriidiline isik.

EUR-Lex - 32019R0631 - EN - EUR-Lex

andmed teie isikut tõendavalt dokumendilt 1.1.3. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus Kui ostate meilt sõiduki või alustate meiega sellel eesmärgil läbirääkimisi, töötleme teie isikuandmeid vastava sõiduki teile müümise eesmärgil.

Sõiduulatus ja laadimine | Elektrisõiduk 2019 Nissan LEAF

(2) E-tolli andmekogu andmed ei ole avalikud, välja arvatud Eesti tollitariifistiku avalikud andmed. Maksukohustuslaste registri põhimääruses sätestatakse valitsusasutused, kellele antakse nende ülesannete täitmiseks juurdepääs andmekogu andmetele. [RT I, 13 Sõiduki massi rahvusvahelise tunnistuse võib väljastada isik,

Riigihangete register

sõiduki avalikud andmed
Arvestades sõiduki kasulikkuse alusel kindlaksmääratud eriheite sihttaseme järgimise ebaproportsionaalset mõju kütusekulu ja energiatarbimist kajastavaid andmeid, mida on vaja hindamiste läbiviimiseks, ning tagada, et sellised andmed oleks avalikud, tagades samal ajal isikuandmete kaitse. Ning selleks, et akutoitega elektrisõidukite

Sõiduki rendileping näidis - Sarnased failid

Avalikud laadimisjaamad. Nimelt juhitakse avalikus alalisvooluga laadimisjaamas energia püsiva voolukiirusega otse sõiduki kõrgepingeaku salvestusseadmesse. Nii saab BMW i3 80% täituvuseni laadida ca 40minutiga. Seejärel vajuta „Go“ või saada andmed otse oma BMW navigatsioonisüsteemi. Pärast „Go“ peale vajutamist

Auto, kasutatud auto ostmine | Tarbijakaitse ja Tehnilise

kasutamise ja käsutamise piirangute andmed on avalikud. (8) Mootorsõiduki kohta liiklusregistrisse kantud registerpandi andmed on avalikud. Registerpandi andmetega tutvumiseks piisab sõiduki registreerimisnumbri või liiklusregistrisse omanikuna sisse kantud isiku nime teadmisest. Keegi ei …

Isikuandmete liigitus | Andmekaitse Inspektsioon

Mootorsõiduki eest vastutav isik on sõidukiomanik või sõiduki vastutav kasutaja. Sõidukiomanik. Sõidukiomanik on füüsiline või juriidiline isik, kellele sõiduk kuulub omandiõiguse alusel. Sõidukiomanik peab tagama talle kuuluva sõiduki:. õige kasutamise. tehnilise korrasoleku. nõuetekohase hoidmise. Kui mootorsõiduki omanik annab mootorsõiduki ka