Nieuws

Kuidas viidata? - Naistekas

Kuigi teistele autoritele võib viidata, peaks töö iseloom olema valdavalt analüüsiv, kus olulisel kohal on autori enda järeldused, tõlgendused pealkirjade ja alguslehekülgede numbritega. Soovitatav on kasutada mitte rohkem kui kolmetasandilist peatükkide järjestussüsteemi. kuidas ta suutis tegevuskava täita ning kui hästi

Exceli valemite ülevaade - Excel

kaaluda, kuidas liita loetelu loomulikul viisil ümbritseva tekstiga. Loetelud tähistatakse numbritega, väiketähtedega või täpploendiga. Loetelude trükkimisel on reavahe 1,5 ja lõiguvahe 0. Vältida tuleb loeteludega liialdamist. Kui loetelu koosneb üksikutest sõnadest …

Viitamine - kuidas viidata - Sarnased failid

Kuidas ma saan Vikipeedia-artiklile viidata? Vikipeedia-artiklile võib viidata nagu tavalisele veebilehele (vastavalt teie töös kehtivatele viitamispõhimõtetele). Üksikute autorite märkimine ei ole oluline, kuid viitele võiks lisada artikli vaatamise kuupäeva. Iga artikli …

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE JUHEND

Hetkel käib paljudes kodudes aktiivne lõputööde ja diplomitööde kirjutamine ning head ideed, kuidas seda veelgi nutikamalt ja naudingulisemalt teha, kuluvad marjaks ära. Seda kinnitab ka varasema artikli “Kuidas leida motivatsiooni lõputöö kirjutamiseks?” ootamatult suur populaarsus. Seepärast toon mõned praktilised nipid, mida enda magistritöö kirjutamisel olen rakendanud

Kuidas koostada ja juhendada loodusteaduslikke uurimistöid

Küsimus siis selline, kuidas viidata võõrkeelsele allikale (kellegi tsitaadile), mida mul pole olnud võimalik endal isiklikult kasutada, aga kellele on viidanud üks teine autor, kelle

Kuidas kirjutada lugejakeskset (e-)ametikirja? — Paevakera

Kohustuslik on viidata kõigele, mis ei ole üldtuntud ja iseenesest mõistetav teave. Näiteks ei vaja tänapäeval viidet väide, et inimene on elusolend (iseesesest mõistetav info), et Maa tiirleb ümber Päikese (üldtuntud teave), sest seda teab valdav osa inimesi.Kui kasutatakse teise autori materjale, siis on viitamine kohustuslik.

Referaadi vormistamise nõuded põhikoolile 1

selguma, kuidas sissejuhatuses seatud ülesanded on lahendatud, milliste tulemusteni on jõutud ning kas töö eesmärk on saavutatud. Kokkuvõttes ei püstitata enam uusi probleeme ega esitata uusi andmeid , samas võib viidata veel uurimist vajavatele teematahkudele. 2.4.4. Kasutatud allikad ja kirjandus

Kuidas kirjutada lugejakeskset (e-)ametikirja? — Paevakera

Keivin Kivimägi. 10A. Viitamine. . Salu oli 1963. 1969.a olnud lektor Turu ja ühtlasi dotsent Tampere ülikooli juures, aga tuli siis tagasi. Lundi Helk 2004: 125 .. Rahvasteliidu loomise kavadest olid Eesti poliitikud teadlikud juba I maailmasõja aastatel. Siis peeti. neid USA presidendi Woodrow Wilsoni utoopilisteks ideedeks. Made 1998: 49 .

UURIMISTÖÖ KOOSTAMISE ja VORMISTAMISE JUHEND

Kuidas viidata. EKI ühendsõnastikus esitatud sõnale või väljendile palume viidata nii: sõna või väljend. EKI ühendsõnastik 2020. Eesti Keele Instituut, Sõnaveeb 2020. https://sonaveeb.ee/sõna või väljend (14.2.2020) Oskussõnastikus või terminibaasis esitatud sõnale või väljendile palume viidata nii:

Spikerdaja: Arvutiõpetus: Exceli kasutusõpetus- küsimused

Siin blogis on kirjutatud juba sellest, kuidas kirja alustada ja lõpetada, milline võiks olla e-kirja teemarida ja kuidas koostada automaatvastust.Kirja alguses ja lõpu vahele jääb aga tähtsaim: kiri ise. Kuna selle sisu sõltub paljudest asjaoludest, on raske anda nõuandeid, mis alati sobivad, aga tehkem katset leida enamiku ametikirjade ühisosa.

Kas ja kuidas liita midagi numbrile? — Paevakera

Põhiosa tekst peab olema viidatud. Kuidas täpselt viidataerinevatele kasutatud materjalidele ja kuidas vormistada tekstis toodud tabelid ja joonised, sellest loe täpsemalt juhendmaterjalist Kuidas viidata (vt kursus Uurimistöö alused 4. etapp). 2.5. Kokkuvõte Kokkuvõte on …

Magistritöö ja bakalaureusetöö - praktilised nipid lõputöö

Viidata ei ole võimalik ka sellistele materjalidele, millistel puuduvad autorid, kirjastajad ja trükiaasta (nt seinalehed, loosungid). Viimaste puhul on soovitav vastav materjal köita lisana uurimuse juurde ning viidata sellele lisale.

Images of Kuidas Viidata Numbritega

Kuidas toimida korralikult, kui nahal on tekkinud sügelev pimples et temperatuur võib tõusta lühikese ajavahemiku jooksul, mitte kõrgete numbritega. Kuid kehavigastused jävad harva märkamatuks. kui punased laigud kehal sügelema ja intensiivsust sügelus intensiivistunud õhtul ja öösel, see võib viidata kahjustuse epidermise

Kuidas ravida sügelevaid pimples kehal - Atopy - 2018

kuidas viidata numbritega
Vaikimisi kasutab Excel viitelaadi A1, mis viitab veergudele tähtedega (A kuni XFD, kokku 16 384 veergu) ja ridadele numbritega (1 kuni 1 048 576). Neid tähti ja numbreid nimetatakse rea- ja veerupäisteks. Lahtrile viitamiseks sisestage veerutäht ja selle järel reanumber. B2 näiteks viitab lahtrile, mis asub veeru B ja rea 2 ristumiskohas.