Nieuws

Matemaatika ainekava 1 kuidas kirjutada järgarve Hommikuringi tegevuste hulka kuulub ka nädala-, päeva-, tunniteema teavitamine, päeva eesmärkide seadmine, õpioskuste sõnastamine. Õpetaja abiga sõnastab laps need ise, näiteks: oskan nimetada, kirjutada, näidata, võrrelda, kirjutada järgarve 20ni, voltida laeva, rühmatöös teisi kuulata, või aitan kellelgi kirjalikku liitmist

TÖÖKAVA - Miksike Kuidas kirjutada Rooma numbritega suuremaid arve 16 Kas Rooma või araabia number 17 Rooma numbrite käänamine 18 Põhiarvud ja järgarvud 20 Kui loetletakse araabia numbritega kirjutatud järgarve, jäävad kõrvuti punkt ja koma. Nt 10., 17., 20. ja 24. oktoobril

Avaleht Teab õpituid omadussõnu ning oskab neid jutus kasutada ka võrdlusastmes. Arvsõnad: põhi- ja järgarvud, kuupäevad, aastaarvud, lihtmurrud (pool, veerand) Teab põhi- ja järgarve. Teab nädalapäevi, oskab öelda ja kirjutada kellaaegu. Teab ja oskab nimetada kuude nimetusi. Oskab lugeda aastaarve. Oskab kuupäevi kirjutada.

Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Ajendatuna ühest eelmisest teemast. Minu lapse klassijuhtaja – eestlanna, noor, üllikoolis käinud ja puha – ei oska kirjutada numbreid. Päris raske on vait olla. Samas tean, et iga irin õpetajate kohta tuleb tagasi lapsele. Vaevalt, et õpetaja õppima hakkab. Näited: 7-8 – aastastele, klaasis nr106, söögiraha on aprillis 20.päeva eest, 200gr, muidugi 1.september või 9.november

Kuidas kirjutada järgarvu? — Paevakera 1. Kui tahad numbritega kirjutada, et lõpetasid üheksanda klassi kahe tuhande kümnendal aastal, tee seda nii: Lõpetasin 9. klassi 2010. aastal. Punktid näitavad, et tegemist on järgarvudega. Punktist piisab, igasugused täheühendid numbri järel (-nda, -ndal) on ülearused! 2.

Kuidas kirjutada kirja. Kirja osad. - SlideShare Oskad järgarve kirjutada. Oskad järgarve lugeda. Oskad kasutada rahaühikuid lihtsamates ülesannetes. Oskad koostada ja lahendada üheosalist tekstülesannet. Oskad koostada nelja võrdust. Oskad liita ning lahutada 10 piires ja enam. Oskad nimetada Eestis käibivaid rahaühikuid.

Tartu Tamme Kool Sõnalise hindamise laused 2016/2017 Lugemine, tõlkimine Teab õppeaineid, kuidas järgarve moodustatakse Nov II näd On the farm Animals, numerals Prepositions: on, in, under, behind, next to, in front of, plural Tv lk 66-73. Õ lk 22-23 Luuletus, dialoog loodusõpetus Teab tavapärasemaid eessõnu ning …

KIRJALIK - tlu.ee Järgarve, murdarve ning arvust saadud ne- ja line-liitelisi omadussõnu on varem soovitatud kirjutada samade põhimõtete järgi mis põhiarve (Muuk 1927: 95–98). Pöörde senise tava suhtes tegi Tiiu Erelti „Eesti ortograa" a” teine trükk (1997: 48), õpetades: kaks tuhat, aga kahetuhandes, kahetu-handik, kahetuhande(li)ne.

Algklasside õpetaja ei oska numbreid kirjutada - Perekooli kuidas kirjutada järgarve Kuidas kirjutada neid järgarve ilma sõnata koht? Võib kirjutada jäin 25-ndaks ~ 25ndaks ning tulid 22-seks ~ 22seks ja 31-seks ~ 31seks (mitte 22.-ks , 22.-seks , 31.-ks , 31.-seks ). Kas peab kirjutama 25-korruseline või 25 korruseline? Arvule ne- või line-lõpuga omadussõna liitmisel võib kasutada